ترسیم نقوش هندسی اسلامی Grasshopper | فن و هنر ایران زمین

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 17 ژانویه 2018
ترسیم نقوش هندسی اسلامی Grasshopper | فن و هنر ایران زمین

حل تمرین 09: ترسیم نقوش هندسی اسلامی به وسیله برنامه Grasshopper

دانشجویان: هادی فهام

                  محمد واثقی

                  مجتبی ثابت فرد

اساتید: مهندس فریدنی

           مهندس جلیلوند

مقدمه

در این تمرین ابتدا نوعی از گره معرفی شده و روش ترسیم آن شرح داده خواهد شد. سپس به منظور ترسیم گره به کمک نرم افزار Grasshopper تحلیلی بر آن انجام شده و روش ترسیم متناسبی پیشنهاد می‌شود. در ادامه نحوه تولید گره به کمک نرم افزار شرح داده شده و در پایان تصویر فایل Grasshopper و گره ساخته شده در Rhino آورده می‌شود.

گره چيني يا گره كاري نوعي از تزئين است كه با مصالح مختلف و در اجزاء متفاوت ساختمان قابل اجرا است. مي توان گره چيني را در آجركاري نماي ساختمان به كار برده و يا در پنجرههاي چوبي به كار گرفت. در ساختمان جديد كتابخانه ملي ايران، در فضاي ورودي اصلي، تيرهاي سقف به شكل يك گره هشت اجرا شده و شمسه آن به صورت يك نورگير در سقف خالي شده است.

گره يك نقش هندسي دو بعدي است. بر خلاف كاربرندي، يزدي بندي، مقرنس و ديگر تزئينات كه به صورت سه بعدي اجرا مي شوند.

معرفی گره اول

در اینجا به شرح چگونگی ترسیم یکی از مهم ترین گره‌ها یعنی گره کند دو پنج یا ام الگره می‌پردازیم؛ این گره را ام الگره نامیده اند زیرا که مادر دیگر گره‌ها است و انواع گره 10 بر اساس این گره ترسیم می‌گردد.

1- نخست یک مستطیل را به نسبت حدود 4 به 5.5 ترسیم کرده آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم.

2- یکی از 4 مستطیل به دست آمده از تقسیم مستطیل اصلی را انتخاب کرده و یکی از 2 راس روبروی هم را انتخاب کرده و زاویه 90 درجه را به 5 قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم و زوایا را از هر دو راس روبرو به هم ترسیم می‌نماییم. در صورتی که نسبت و تناسب مستطیل شما درست باشد، هنگامی که خط گیر(شعاع) سوم دو راس را ترسیم می‌کنیم، آنها روی همدیگر منطبق می‌شوند( مطابق شکل مقابل). برای به دست آوردن تناسب، قانونی را رعایت می‌کنیم و آن هم اینکه عرض اختیاری بوده و طول زمینه را خط گیر سوم با توجه به قرارداد بالا معین خواهد کرد.

3- اکنون برای شروع، خط رمزی انتخاب می‌کنیم. خط رمز در گره، خط بسیار مهم و تعیین کننده ای است که در انواع گره ها، راهنمای ما برای ترسیم گره است. در این نوع از گره، خط رمز، عمود منصف عرض زمینه است. پس از ترسیم، خط رمز، خط گیر اول را در نقطه 1،خط گیر دوم را در نقطه 2 و خط گیر سوم را نقطه 3 قطع می‌کند.( مانند شکل مقابل)

 4- اکنون به ترتیب به مراکز هر دو راس و به شعاع نقطه های 1 و 2 و 3 دایره هایی را رسم می‌کنیم.

5- دایره ای که به شعاع نقطه 1 رسم شده، نقاط مشابه نقطه 1 را در رسم گره مشخص می‌کند. دایره ای که به شعاع نقطه 2 رسم می‌شود، نقاط مشابه نقطه 2 را را در رسم گره مشخص می‌کند. دایره ای که به شعاع نقطه 3 رسم می‌شود، نقاط مشابه نقطه 3 را را در رسم گره مشخص می‌کند.

نقاط 1،2،3 را به ترتیب شماره مانند شکل مقابل به هم وصل کرده ، گره به وجود می‌آید.

6- برای تکمیل گره، قرینه گره را ترسیم کرده و سپس قرینه شکل به دست آمده را ترسیم می‌کنیم.گره کامل شده است.

7- در صورتی که قرینه این گره را از هر طرف ترسیم کنیم، گره جدیدی به دست می‌آید.

در تصاویر زیر نمونه هایی از کاربرد این گره در مدرسه چهارباغ اصفهان مشاهده می‌شود.

تحلیل گره اول

برای ترسیم این گره به کمک Grasshopper می‌توان از روش دیگری استفاده کرد. با کمی دقت در طرح گره می‌توان دریافت که برای ترسیم کل گره تنها لازم است ترنج‌ها (چارضلعی های نا منتظم) رسم شوند. بقیه اجزا از هم نشینی این ترنج‌ها خود به خود به وجود می‌آیند.

.برای ترسیم یک ترنج دایره ای ترسیم می‌کنیم و محیط آن را به 10 قسمت مساوی تقسیم می‌نماییم.

سپس یکی از نقاط تقسیم را انتخاب می‌کنیم و به دو نقطه مجاور وصل می‌کنیم. نقاط مجاور را نیز به مرکز دایره متصل می‌کنیم.

پس می‌توان با داشتن مرکز دایره و نقطه تقسیم مناسب، ترنج مورد نظر را ترسیم کرد.

در گره کند دو پنج 10 ترنج در اطراف هر شمسه (ستاره 10 پر) قرار می‌گیرد و 2 ترنج فضای خالی میان چهار شمسه مجاور را پر می‌کند.

برای ترسیم شمسه هاابتدا دایره ای ترسیم می‌کنیم که از راس زاویه حاده ترنج‌ها عبور می‌کند (ترنج‌ها در آن محاط شوند). شعاع این دایره از طریق هندسی قابل محاسبه است. سپس آن را به ده قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم.

روی هر نقطه تقسیم، راس یک ترنج (مرکز دایره ترنج) قرار می‌گیرد و جهت آن به سمت مرکز دایره است. 10 ترنج ترسیم شده یک شمسه را در میان خود به وجود خواهند آورد.

در یک الگوی کامل دیده می‌شود که مراکز دوایر محاطی شمسه‌ها روی یک شبکه لوزی قرار می‌گیرد. زاویه حاده این لوزی 36 (=10÷180×2) درجه و زاویه منفرجه آن 144(=10÷180×8) است.

برای ترسیم ترنج های میانی، نقطه تقسیم پنجم دایره محاطی شمسه طرف راست را به عنوان مرکز دایره ترنج در نظر گرفته و جهت ترنج به سمت چپ است. با در نظر گرفتن نقطه تقسیم صفرم دایره محاطی شمسه طرف چپ و جهت راست، ترنج دوم نیز ترسیم می‌شود. بدین ترتیب یک شمسه و دو ترنج ترسیم می‌شود که با تکرار آن می‌توان یک الگوی کامل به وجود آورد.

ترسیم ترنج های میانی در کنار شمسه‌ها چهار عنصر پنج ضلعی و یک طبل را به وجود می‌آورد که گره را کامل می‌کنند.

در انتها تصویر فایل Grasshopper آورده می‌شود. قسمت های قرار گرفته در کادر سبز پارامتر های اولیه شامل تعداد تکرار در محور X و Y و مقیاس گره هستند. کادر فیروزه ای بخش مربوط به تولید مراکز شمسه هاست. کادرهای آبی تولید کننده مرکز دایره و جهت ترنج‌ها هستند. و کادر بنفش با گرفتن مرکز و جهت، ترنج‌ها را ترسیم می‌کند.


دستورات در Grasshopper

برای شروع، نصف فاصله عمودی بین دو ردیف، یک واحد (x=) در نظر گرفته می شود. بنا بر این فاصله بین دو ردیف، دو واحد بوده و فاصله دو ستون به صورت زیر قابل محاسبه است:

(a=2x cot(36)=2x cot(2π/10)=2x tan(π/2-2π/10)=2x tan(3π/10

اما فاصله دو شمسه در یک ردیف برابر با 2a است. یعنی: (2a=4x tan(3π/10

برای تولید نقاط مراکز شمسه ها، یک array اعدادی با فاصله 2x تولید می کند که مستقیما به پارامتر y نقاط متصل می شود برای مقادیر پارامتر x، Series دیگر اعداد دیگری با فاصله (4x tan(3π/10 تولید می کند اما باید به اعداد هر ردیف مقداری اضافه شود تا در آرایش متوازی الاضلاعی صحیح قرار گیرند. مقدار اضافه شده تابعی از مقدار y نقاط است:

y×2a/2=(2x×4x tan(3π/10))/2

حال به مرکز هر یک از نقاط تولید شده در بخش قبل دایره ای ترسیم می شود که از راس زاویه حاده ترنج‌ها عبور می‌کند (ترنج‌ها در آن محاط شوند). این دایره بر دوایر مجاور خود مماس می شود و شعاع آن به صورت زیر قابل محاسبه است:

(r=x/sin36=x/sin(2π/10

با تقسیم دایره به 10 قسمت مساوی توسط دستور Evaluate Curve، نقاط مرکزی برای ترنج ها به دست می آید. سپس مقادیر 1 تا 10 توسط دستور Duplicate به تعداد شمسه ها تکرار می شود و توسط دستور Shift List طوری جا‌به‌جا می شود که هر عدد با عدد 5 واحد بزرگتر از خود جایگزین شود. مقدار جا‌به‌جایی لازم 5 برابر تعداد شمسه ها خواهد بود. لیست حاصل، جهت ترنج ها را مشخص می کند.

مرکز دایره ترنج های میانی (که در فاصله بین شمسه ها قرار می گیرند) روی تقسیمات صفر و 5 شمسه است و جهت آنها متناظرا 5 و صفر است.

اطلاعات ترنج های شمسه ها و ترنج های میانی توسط دستور List Insert به یک لیست وارد شده و آماده ترسیم می شود.

برای ترسیم یک ترنج دایره ای ترسیم می کنیم که راس ترنج در مرکز آن قرار گیرد. شعاع این دایره به صورت زیر قابل محاسبه است:

از تساوی اضلاع نشان داده شده در شکل، شعاع دایره برابر است با b. مقدار b برابر است با:

(b/2=x tan18⇒b=2x tan(π/180

سپس با استفاده از دستور Evaluate Curve نقطه ای روی این دایره در محلی که آن را جهت ترنج نامیده ایم می یابیم. نقاط دیگری را نیز در دو طرف این نقطه با فاصله یک دهم محیط دایره پیدا می کنیم. از اتصال این نقاط به یکدیگر شکل ترنج حاصل می شود. برای اتصال صحیح نقاط، لازم است نقطه مرکز و جهت ترنج تکرار شوند که این کار به کمک دستور Duplicate انجام شده است.

______________________________________________________________
معرفی گره دوم

این گره که بیشتر در مشبک های چوبی دیده می‌شود ساده تر از گره قبلی ترسیم می‌شود. برای ترسیم آن ابتدا یک مربع با قطر های آن را ترسیم می‌کنیم. سپس به مرکز رئوس مربع و با شعاعی برابر با نصف ضلع، کمانی ترسیم می‌کنیم تا اقطار را قطع کند. در مرحله آخر میانه اضلاع را به محل برخورد کمان‌ها و اقطار مجاور متصل می‌کنیم.

در تصویر زیر نمونه ای از کاربرد این گره در منبر مسجد جامع نایین دیده می‌شود

 

تحلیل گره دوم و دستورات Grasshopper

برای ترسیم این گره با استفاده از نرم افزار Grasshopper می‌توان از شیوه دیگری استفاده کرد. با توجه به این که مدول های این گره در یک شبکه مربعی ساده می‌نشینند، می‌توان مدول را طوری انتخاب کرد که نقص و اضافات یک مدول توسط مدول های کناری رفع شود. بدین ترتیب یک مدول به شکل زیر ترسیم می‌شود:

ابتدا یک هشت ضلعی (Polygon) به شعاع یک واحد ترسیم می‌شود که از تکرار آن در کنار هم چلیپا هایی نیز تشکیل می‌شود.

این هشت ضلعی در یک مربع فرضی محاط است. برای ترسیم اقطار این مربع دایره ای به شعاع  2√ رسم می شود. سپس دایره به کمک Evaluate به چهار قسمت تقسیم شده و هر نقطه به نقطه مقابل خود (با اختلاف دو شماره اندیس با استفاده از Shift list) وصل می‌شود با تکرار این خطوط، خطوط مورب الگو ترسیم می‌شوند.

در نهایت یک مربع با ضلعی برابر دو واحد ترسیم می‌شود به طوری که یک گوشه آن در مرکز هشت ضلعی قرار گیرد.

از تکرار این مریع خطوط افقی و عمودی حاصل خواهد شد که گره را کامل می‌کند.

Article source: http://ashwood.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B4-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/

دانلود گلچین نوحه و مداحی محرم با نوای حاج محمود کریمی

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 17 ژانویه 2018
دانلود گلچین نوحه و مداحی محرم با نوای حاج محمود کریمی

 

کفش پوما مدل Rimon، مدل بند پاپیونی جدید و بسیار شیک. جنس کفی PU با کیفیت و مقاوم. رنگ نسکافه ای. سایز بندی 37 تا 40.

اگر به دنبال کفشی دخترانه شیک و راحت با طراحی خاص و منحصر به فرد هستید که مناسب با فصل از پوشیدن آن لذت ببرید کفش دخترانه پوما مدل Rimon را به شما پیشنهاد می نماییم. این کفش با جنس کفی PU فوق العاده مقاوم و با کیفیت عرضه شده است و از سایز 37 تا 40 موجود می باشد که هنگام ثبت سفارش می توانید سایز مورد نظر را انتخاب کنید.

» برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید …

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: 49000 تومانفروش ویژه تی شرت آستین بلند سه بعدی Hex

تی شرت آستین بلند سه بعدی Hex، تی شرت جدید و حیرت انگیز. طرح سه بعدی بدون برجستگی. فری سایز (مناسب برای لارج/ایکس لارج). پارچه ویسکوز درجه یک …

با خنک تر شدن هوا آنچه جوانان به دنبال آن هستند لباس هایی است که علاوه بر شیکی و ظاهر فوق العاده پوشش گرمی نیز داشته باشند. تی شرت آستین بلند سه بعدی Hex با کیفیتی بالا و طرحی بی نظیر و حیرت انگیر همان چیزیست که جوانان آن را انتخاب می کنند. چاپ بی نظیر این تی شرت به گونه ای است که نمایی کاملا سه بعدی داشته و طراحی آن هر کسی را شگفت زده می کند. این محصول به صورت فری سایز (مناسب برای لارج و ایکس لارج) با پاچه ویسکوز درجه 1 عرضه شده است.

» برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید …

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: 29000 تومان

Article source: https://www.downloadha.com/others/golchin-nohe-karimi/

دانلود SHAREit 4.0.8 نرم افزار شیرایت اندروید

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 15 ژانویه 2018

SHAREit, a world’s fastest cross-platform record send tool.

– Share all kinds of files whenever and wherever.

– 200 times Bluetooth speed!

– No USB! No information usage! No internet needed!

– Supports Android, iOS (iPhone/iPad), Windows Phone, Windows, and Mac.

– The choice of OVER 400 Million users from 200 countries.

– Top 1 downloaded App on Google Play in 15 countries and regions.

Changelog :

1. Add a duty of promulgation and receiving content messages

2. Support swelling photos in a Received module

3. Optimize a record trail prompt

Article source: https://www.downloadha.com/mobile/shareit/

دانلود بنر و کارت ویزیت لایه باز

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 14 ژانویه 2018

به نام خدا سلام با یک طرح گرافیکی دیگه در خدمتتون هستم امروز طرح اعلامیه ترحیم عمودی مادر  رو براتون آماده کردم ، این طرح به صورت لایه باز با  تذهیب پس زمینه ، هوالباقی ، حاشیه زیبا ، تایپوگرافی و حروفچینی فوق العاده زیبا طراحی شده است. برای دانلود …

ادامه نوشته »

Article source: http://trahidownload.ir/

آموزش هنر و معماری سازمان جهاد دانشگاهي تهران > خانه

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 11 ژانویه 2018

ورود به سامانه ثبت نام آنلاین

Article source: http://www.jtt.ir/jtac/

برساد – تارنمای خبری تحلیلی زرتشتیان

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 11 ژانویه 2018

آیین پرسه روانشاد کیانپور خداداد کیهانی، آدینه 22 دی، از ساعت 2 تا 4 پسین در تالار ایرج

آیین پرسه روانشاد نریمان رستم پرستار، آدینه 29 دی، از ساعت 1 تا 3 پسین در تالار ایرج

آیین پرسه روانشاد پوراندخت کاووس نمیرانیان (دهنادی)، آدینه 29 دی، از ساعت 4 تا 6 پسین در تالار ایرج

Article source: https://www.berasad.com/

دانلود نرم افزار | نرم افزار روتوش حرفه ای عکس با پلاگین …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 10 ژانویه 2018

salam
man download kardam,nasbam kardam to print emporium nemiad ke estefade konam,man az photoshop cc estefade mikonam,mishe daghighan tarighe nasbesho begid mamnon

Article source: http://www.downloadsoftware.ir/kodak-digital-professional-plugins.php

شما برای psiphon جستجو کردید – دانلود ها

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 10 ژانویه 2018
شما برای psiphon جستجو کردید - دانلود ها

 

کفش پوما مدل Rimon، مدل بند پاپیونی جدید و بسیار شیک. جنس کفی PU با کیفیت و مقاوم. رنگ نسکافه ای. سایز بندی 37 تا 40.

اگر به دنبال کفشی دخترانه شیک و راحت با طراحی خاص و منحصر به فرد هستید که مناسب با فصل از پوشیدن آن لذت ببرید کفش دخترانه پوما مدل Rimon را به شما پیشنهاد می نماییم. این کفش با جنس کفی PU فوق العاده مقاوم و با کیفیت عرضه شده است و از سایز 37 تا 40 موجود می باشد که هنگام ثبت سفارش می توانید سایز مورد نظر را انتخاب کنید.

» برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید …

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: 49000 تومانفروش ویژه تی شرت آستین بلند سه بعدی Hex

تی شرت آستین بلند سه بعدی Hex، تی شرت جدید و حیرت انگیز. طرح سه بعدی بدون برجستگی. فری سایز (مناسب برای لارج/ایکس لارج). پارچه ویسکوز درجه یک …

با خنک تر شدن هوا آنچه جوانان به دنبال آن هستند لباس هایی است که علاوه بر شیکی و ظاهر فوق العاده پوشش گرمی نیز داشته باشند. تی شرت آستین بلند سه بعدی Hex با کیفیتی بالا و طرحی بی نظیر و حیرت انگیر همان چیزیست که جوانان آن را انتخاب می کنند. چاپ بی نظیر این تی شرت به گونه ای است که نمایی کاملا سه بعدی داشته و طراحی آن هر کسی را شگفت زده می کند. این محصول به صورت فری سایز (مناسب برای لارج و ایکس لارج) با پاچه ویسکوز درجه 1 عرضه شده است.

» برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید …

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: 29000 تومان

Article source: https://www.downloadha.com/search/psiphon/

نمونه طرح های تذهیب ساده

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 10 ژانویه 2018

تمامی خدمات این سایت ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

www.sgo.ir Copyright © 2010-2018, All Rights Reserved 0.100

Article source: https://www.sgo.ir/search/?t=%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%B0%D9%87%DB%8C%D8%A8+%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87

دانلود طرح های اسلیمی و نقش و نگارهای اسلامی – قسمت اول …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 09 ژانویه 2018
دانلود طرح های اسلیمی و نقش و نگارهای اسلامی – قسمت اول ...

امیدوارم حالتون خوب باشه, همونطور که از تایتل پست معلومه این یه پست گرافیکی هستش که محتوای اون معرفی و دانلود چند فایل وکتور که امیدوارم به کارتون بیاد.

همان طور که میدونید امروزه در بیشتر طراحی ها از این گونه طرح های استفاده میکنن, از پیام های بازرگانی گرفته تا پوستر و بنر و کارت ویزیت و حتی به سایت و وبلاگ هم ختم میشه. این پست رو یه جور دیگه هم میشه برداشت کرد که من میخوام ببینم شما چقدر به این گونه ابزارات فتوشاپ علاقه مند هستید. تا در صورت لزوم در آینده باز از این گونه افزونه ها برای دانلود بگذارم

برای دانلود هر وکتور کافیه روی تصویر مورد نظر کلیک کنید.


دانلود وکتور شماره 01 با حجم 95 کیلوبایت


دانلود وکتور شماره 02 با حجم 148 کیلوبایت


دانلود وکتور شماره 03 با حجم 118 کیلوبایت


دانلود وکتور شماره 04 با حجم 241 کیلوبایت


دانلود وکتور شماره 05 با حجم 1153 کیلوبایت


دانلود وکتور شماره 06 با حجم 731 کیلوبایت

پیوست :

برای راحتی دوستان فایل ها همه با فرمت *.eps هست که امیدوارم خوشتون بیاد.

توضیح فایل هایی که پسوند *.eps دارن :

در نگاه اول کلمه eps از سه کلمه Encapsulated PostScript file گرفته شده که اين قالب ها فايل هاي پست اسكريپ كپسوله شده استانداردي در نشر روميزي مي باشند و توسط اكثر برنامه هاي تصويري طراحي پذيرفته شده اند.

اين تصاوير ذخيره شده در قالب EPS توسط چندين خط فرمان نوشته شده تعريف مي شود. اين قالب متفاوت با قالب TIFF است. قالب EPS را نمي توان مستقيماً بازبيني كرد. اين فايل را مي توان با هر دو سيستم سازگار با (مكينتاش و يا آي بي ام ) مورد استفاده قرار داد.

در خلاصه اینکه اینگونه فایل های عمده ترین کاربردشون اینه که میتونید تا اونجایی که دوست دارید تغییر سایز و بزرگشون کنید.

Advertisements

برچسب‌ها: , , , , , , ,

Article source: https://erfanix.wordpress.com/2008/09/25/download-islamic-vector-eps-file-2008/