پی اس دی دانلود تحقیق در مورد حساب مستقل تملك دارايي هاي …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 11 جولای 2018

71 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ
بخشي از تحقيق

شرح عمليات حسابداري :

1- هنگام ابلاغ اعتبار مصوب به تفكيك پروژه و رديف متفرقه

اعتبار مصوب ××

دستگاه اجرائي××

2- پس از ابلاغ تخصيص در هر نوبت :

تخصيص اعتبار ××

اعتبار مصوب ××

3- هنگام صدور درخواست وجه براي دريافت تنخواه گردان حسابداري از خزانه :

درخواست وجه ××

تنخواه گران حسابداري ××

4- پس از دريافت اعلاميه واريز وجه به حساب بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي :

بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××

درخواست وجه ××

5- با اخذ ضمانتنامه يا ساير وثيقه هاي مورد قبول مربوط به شركت نمودن در مناقصه تاديه پيش پرداخت :

حساب تضمينات ××

طرف حساب تضمينات ××

6- هنگام تامين اعتبار جهت كنترل اعتبارات در قبال هر گونه ايجاد تعهد:

تامين اعتبار ××

ذخيره تامين اعتبار ××

7- پس از انعقاد قرار داد ساخت يا ايجاد دارائي سرمايه اي يا خريد اموال منقول سرمايه اي :

كنترل قرار دادها ××

طرف حساب كنترل قراردادها ××

8- هنگام پرداختهاي غير قطعي به افراد طرف قرارداد و عاملين ذيحساب :

 تنخواه گردان پرداخت ××

پيش پرداخت سالجاري ××

 علي الحساب سالجاري ××

                            بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××

9- تامين اعتبار هنگام خريد موجودي جنسي :

تامين اعتبار ××

ذخيره تامين اعتبار ××

10- هنگام خريد موجودي جنسي براي هر يك از طرحها :

حساب موجودي جنسي كالا ××

بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××

11- هنگام تحويل موجودي جنسي ‏، مصالح ، به پيمانكار بطور مستقيم يا از محل موجودي جنسي :

پيش پرداخت موجودي جنسي ××

                    موجودي جنسي كالا ××

12- پس از خريد وسايل و كالا كه مستقيماً قابل بهره برداري در دستگاه دولتي مي باشد به شرط اينكه عمر آن بيش از يكسال باشد از حساب موجودي جنسي و كالا به حساب دارائي ثابت و حساب معين مربوطه منظور شود .

دارائي ثابت ××

موجودي جنسي و كالا ××

13- در صورتيكه دارائي ثابت در سالجاري ايجاد شده باشد و دستگاه اجرايي ديگري بهره برداري نمايد پس از تحويل دارائي ثابت به دستگاه بهره بردار ثبت حذفي آن در دفاتر و حسابهاي دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت عبارتست از :

دستگاه اجرائي ××

          دارائي ثابت ××

14- در صورتيكه دارائي ثابت در سنوات قبل ايجاد  شده باشد و در سالهاي آتي ادامه داشته باشد و دستگاه اجرايي ديگري بهره برداري نمايد پس از تحويل دارائي ثابت به دستگاه بهره برداري ثبت حذفي آن در دفاتر و حسابهاي دستگاه واگذار كننده دارائي  ثابت عبارتست از :

الف) ثبت افتتاحيه :

دارائي ثابت ××

دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××

ب) ثبت حذفي :

دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××

                               دارائي ثابت ××

نكته : تا پايان سال مالي ثبتي زده نمي شود مي بايست در ابتداي سال بعد ابتدا ثبت افتتاحيه  زده شود سپس ثبت حذفي اعمال گردد .

15- هنگام دريافت دارائي ثابت احداث شده از دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت مذبور ( دستگاه مجري ) ثبت در دستگاه بهره بردار ( گيرنده دارائي ثابت )

دارائي ثابت ××

حساب اموال دولت ( دستگاه اجراي واگذاركننده) ××

16- هنگام انعكاس دارائيهاي در جريان ساخت يا ايجاد سنوات قبل ادامه دار از سالهاي قبل براساس اقدام مندرج در آخرين صورت وضعيت واصله به ذيحسابي با توجه به 5% سهم بيمه كارفرما :

دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××

                   دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××

17- هنگام به اتمام رسيدن طرح تملك دارائي سرمايه اي و تحويل قطعي پس از تسويه و واريز پرداختهاي غير قطعي اعم از جاري سنواتي ‏، حسب مورد تا زمان تحويل به دستگاه اجرايي بهره بردار :

 

دارائي ثابت ××

                  دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سالجاري ××

                    دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××

                 دارائي در جريان ساخت يا ايجاد ساير منابع ××

18- هنگام دريافت و احتساب صورت وضعيت اقلم استفاده شده موجودي جنسي و كالا .

حساب دارائي در جريان ساخت يا ايجاد حسابي است قابل انتقال به سال بعد كه به جاي هزينه طرحهاي عمراني ، هزينه رديف عمومي و هزينه رديف متفرقه قرار گرفته است .

نكته :

چنانچه اعتبار از محل رديفهاي متفرقه تملك دارائيهاي سرمايه اي به اعتبار طرح مربوط اضافه شده باشد و دارائي شماره طرح مرتبط و فصول سرمايه گذاري باشد در دفاتر و حسابها تحت عنوان طرح مريوط منعكس مي شود و چنانچه فاقد شماره طرح و منحصراً رديف متفرقه فصول سرمايه گذاري باشد ارقاق در حساب اعتبارات مصوب و ساير  سر فصل حسابها و همچنين حساب معين بر حسب رديف متفرقه و فصول سرمايه گذاري نگهداري مي گردد .

ضمناً : عنوان اعتبارات هزينه هاي متفرقه و ساير رديفهاي مربوطه ، به اعتبارات متفرقه تملك دارائيهاي سرمايه اي اصلاح گرديده است .

الف)

دارائي هاي در جريان ساخت يا ايجاد ××

                                  پيش پرداخت موجودي جنسي و كالا ××

                                                  پيش پرداخت سالجاري ××

                                                  علي الحساب سالجاري ××

                                                         تعهدات پرداختي ××

ب)

ذخيره تامين اعتبار ××

               تامين اعتبار ××

ج)

طرف حساب كنترل قرار دادها ××

                     حساب كنترل قراردادها ××

د)

طرف حساب تضمينات ××

                  حساب تضمينات ××

19-هنگام انجام پرداخت به پيمانكار پس از كسر كسور متعلقه :

 

 

 

 

الف)

تعهدات پرداختي ××

                                                  سپرده دريافتي ××

                                                   كثور وصولي ××

                   بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××

ب)

بانك دريافت وجوه سپرده ××

              كسور ارسالي ××

                        بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××

20- هنگام دريافت اسناد و مدارك دارائي در جريان ساخت يا ايجاد از عامل ذيحساب :

اسناد وصولي از عامل ذيحساب ××

                       تنخواه گردان پرداخت ××

21-

الف)

دارائي در جريان ساخت يا ايجاد ××

             اسناد وصولي از عامل ذيحساب ××

22- معادل تنخواه گردان پرداخت واريزي در صورت لزوم ، مجددا وجه در اختيار عامل ذيحساب قرار مي گيرد .

الف )

تامين اعتبار ××

ذخيره تامين اعتبار ××

ب)

تنخواه گردان پرداخت ××

               بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××

23- در صورت واريز بخشي از تنخواه گردان پرداخت ، علي الحساب سالجاري ، پيش پرداخت سالجاري بصورت نقد با دريافت اعلاميه بانكي :

الف)

بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××

                                     تنخواه گردان پرداخت ××

                                    علي الحساب سالجاري ××

                                   پيش پرداخت سالجاري ××

   ب)

ذخيره تامين اعتبار ××

                       تامين اعتبار ××

24- معادل كاهش وجوه تنخواه گردان حسابداري بميزان پرداختهاي انجام شده :

تنخواه گردان حسابداري ××

                     كنترل تخصيص ××

25- بمنظور تكميل تنخواه گردان حسابداري براي پرداختهاي بعدي معادل حساب كنترل تخصيص درخواست وجه بميزان پرداختهاي انجام شده :

درخواست وجه ××

     تنخواه گردان حسابداري ××

26- به هنگام دريافت اعلاميه بانكي مبني بر واريز وجوه درخواستي از خزانه به حساب بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي :

بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××

                                              درخواست وجه ××

27- هنگام تسويه و واريز تنخواه گردان حسابداري بصورت واريز نقدي :

تنخواه گردان حسابداري ××

                             بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××

28- هنگام پاياپاي تنخواه گردان حسابداري به حساب دريافتي و صدور درخواست

Article source: http://psddownload.sellfile.ir/prod-1904925-تحقیق+در+مورد+حساب+مستقل+تملك+دارايي+هاي+سرمايه+اي.html

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل نرم افزاری سرمه دوزی و روبان دوزی.Purl Embroidered.اورجینال مجموعه طرح های وکتور اسلیمی / اورجینال آموزش تصویری کار با چوب (منبت) مجموعه طرح های تذهیب/اورجینال
     

آموزش به شیوه ای نوین برای اولین بار با بهترین اساتید

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی

آموزش کامل تصویری کار بر روی چوب (منبت ) 
زبان اصلی (انگلیسی)
اورجینال

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی
بیش از ۱۵۰۰۰ طرح وکتور زیبا

     
20,000 تومان خرید آموزش  کامل نرم افزاری سرمه دوزی و روبان دوزی.Purl Embroidered.اورجینال 12,800 تومان خرید مجموعه طرح های وکتور اسلیمی / اورجینال 14,800 تومان خرید آموزش تصویری کار با چوب (منبت) 4,900 تومان خرید  مجموعه طرح های تذهیب/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
طرح های اسلیمی متحرک 1 (قابل استفاده در نرم افزارهای میکس ومونتاژ)-اورجینال طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال طرح های اسلیمی متحرک 1 اورجینال مجموعه طره های تذهیب/اورجینال
     

طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال- قابل استفاده در نرم افزارهای میکس ومونتاژ-

این مجموعه شامل 20 طرح اسلیمی متحرک و سنتی ایرانی میباشد

این مجموعه شامل 20 طرح اسلیمی متحرک وسنتی ایرانی و35 طرح متحرک گل وبوته می باشد

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی

بیش از ۱۵۰۰۰ طرح وکتور زیبا

     
8,500 تومان خرید طرح  های اسلیمی متحرک 1 (قابل استفاده در نرم افزارهای میکس ومونتاژ)-اورجینال 18,900 تومان خرید طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال 18,900 تومان خرید طرح های اسلیمی متحرک 1 اورجینال 5,000 تومان خرید مجموعه طره های تذهیب/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول    
     
گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی) مجموعه طره های تذهیب/اورجینال    
     

-مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی-بیش از 15 هزار فایل وکتور مختلف

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی

بیش از ۱۵۰۰۰ طرح وکتور زیبا

   
     
12,500 تومان خرید گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی) 4,000 تومان خرید مجموعه طره های تذهیب/اورجینال        
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code