آموزش طراحی سنتی | قالی وبسته خدمات

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 15 اکتبر 2016

در ابتدا به بررسی مفهوم طراحی میپردازیم تا ببینیم منشا طراحی از کجا پدیدار گشته

محیط اطراف ما را اشکال و طرحهای متفاوت دربر گرفته اند که هرکدام از آنها به طریقی مفهومی را دربر می گیرند و یا بیان کنندهٔ موضوعی خاص میباشند. شکل ، مفهومی است گسترده و بسیار فراگیر که هر مورد قابل تصوری را دربر میگیرد اعم از شکل ظاهری اجسام تا کلمات، ارقام، حروف و نشانه های مختلف که هرکدام به طریقی ذهن ما را متوجه مفهوم خاصی میکنند. مثلاً کلمه «آب» که ذهن ما را متوجه سیال بودن، تشنگی، جاری بودن … می کند و یا شکل دایره که مفهوم کامل بودن، بسته بودن و … دربر دارد. به طور کلی می توان گفت که هر شکل نشانه ای است، نشانه ای که مفهومی جدا را زنده می کند و نشانه ها بر دو گونه اند : نمادین و غیرنمادین . زمانی که میخواهیم مفهوم «درخت» را نشان دهیم می توانیم آنرا با کلمهٔ درخت و با نشان و شکل خاص آن  مشخص کنیم ، اما آیا مفهوم عشق ، دوستی ، تفکر و از این دست را که جنبه بیرونی ندارند را می توان با نشانه مفهوم کرد؟ اینجاست که « نماد» به کمک ما می شتابد و عشق را مفهوم می کند.پروفسور گوستاویونگ در کتاب « انسان و سمبلهایش » می نویسد : «وقتی انسان برای گنجانیدن بعضی مفهوم ها در نشانه با مشکل روبرو شد، دست به دامن نماد می گردد چرا که نماد قدرت بیان او را افزایش می دهد.» نشانه ها اشکالی هستند قراردادی که انسان در طول تاریخ بوجود آورده است. H نشان حرف هشتم از حروف لاتین می باشد که در هر کلمه ای نقش خاصی را ایفا می کند، اینکه چرا این شکل و نشانه به عنوان حرف هشتم حروف لاتین انتخاب و قرار داده شده، معلوم نیست، مهم آنست که ما در طول تاریخ گذشته آنرا از گذشتگان گرفته و پذیرفته ایم.نشانه ها به سبب اینکه بیانگر شکل ظاهری اجسام هستند، معمولاً در تمامی فرهنگ ها و تمدن ها مفهومی مشترک را بیان می کنند ولی نماد چون ریشه در فرهنگ و ذهن مشترک یک تمدن دارد در هر فرهنگی دارای معنا و مفهوم خاصی است و اگر برخی نمادها در فرهنگ های مختلف معنای مشترک دارند به علت نقطه اشتراک بودن آن مفهوم در آن فرهنگ ها می باشد. به عنوان مثال «اژدها» در فرهنگ ایرانی نماد شیطان و روح پلید است و در فرهنگ چینی ها نمادی مقدس و مظهر قدرت و پاکی است. از طرفی « بته جقه» هم نماد ماهی است و هم نماد سرو خمیده، پس میتوان گفت که بته محل تلاقی دو فرهنگ مختلف می باشد .

طراحی و نمادها در قالی ایرانی

محیط اطراف ما را اشکال و طرحهای متفاوت دربر گرفته اند که هرکدام از آنها به طریقی مفهومی را دربر می گیرند و یا بیان کنندهٔ موضوعی خاص میباشند. شکل ، مفهومی است گسترده و بسیار فراگیر که هر مورد قابل تصوری را دربر میگیرد اعم از شکل ظاهری اجسام تا کلمات، ارقام، حروف و نشانه های مختلف که هرکدام به طریقی ذهن ما را متوجه مفهوم خاصی میکنند. مثلاً کلمه «آب» که ذهن ما را متوجه سیال بودن، تشنگی، جاری بودن … می کند و یا شکل دایره که مفهوم کامل بودن، بسته بودن و … دربر دارد. به طور کلی می توان گفت که هر شکل نشانه ای است، نشانه ای که مفهومی جدا را زنده می کند

نشانه ها بر دو گونه اند : نمادین و غیرنمادین . زمانی که میخواهیم مفهوم «درخت» را نشان دهیم می توانیم آنرا با کلمهٔ درخت و با نشان و شکل خاص آن  مشخص کنیم ، اما آیا مفهوم عشق ، دوستی ، تفکر و از این دست را که جنبه بیرونی ندارند را می توان با نشانه مفهوم کرد؟

z1

اینجاست که « نماد» به کمک ما می شتابد و عشق را مفهوم می کند.پروفسور گوستاویونگ در کتاب « انسان و سمبلهایش » می نویسد : «وقتی انسان برای گنجانیدن بعضی مفهوم ها در نشانه با مشکل روبرو شد، دست به دامن نماد می گردد چرا که نماد قدرت بیان او را افزایش می دهد.» نشانه ها اشکالی هستند قراردادی که انسان در طول تاریخ بوجود آورده است. H نشان حرف هشتم از حروف لاتین می باشد که در هر کلمه ای نقش خاصی را ایفا می کند، اینکه چرا این شکل و نشانه به عنوان حرف هشتم حروف لاتین انتخاب و قرار داده شده، معلوم نیست، مهم آنست که ما در طول تاریخ گذشته آنرا از گذشتگان گرفته و پذیرفته ایم.نشانه ها به سبب اینکه بیانگر شکل ظاهری اجسام هستند،

معمولاً در تمامی فرهنگ ها و تمدن ها مفهومی مشترک را بیان می کنند ولی نماد چون ریشه در فرهنگ و ذهن مشترک یک تمدن دارد در هر فرهنگی دارای معنا و مفهوم خاصی است و اگر برخی نمادها در فرهنگ های مختلف معنای مشترک دارند به علت نقطه اشتراک بودن آن مفهوم در آن فرهنگ ها می باشد. به عنوان مثال «اژدها» در فرهنگ ایرانی نماد شیطان و روح پلید است و در فرهنگ چینی ها نمادی مقدس و مظهر قدرت و پاکی است. از طرفی « بته جقه» هم نماد ماهی است و هم نماد سرو خمیده، پس میتوان گفت که بته محل تلاقی دو فرهنگ مختلف می باشد .

z2

 

نماد ، زبان گویای هر فرهنگ و تمدن است که ریشه در تاریخ آن تمدن دارد. با بررسی طرح ها و نقوشی پیدا شده در غارهای متعلق به ماقبل تاریخ پی به ذوق و فطرت هنرمندانهٔ انسان های اولیه می بریم که اکثراً با تقلید از طبیعت و محیط اطراف و با کمک از فطرت ناخودآگاه خود نقوش بدیع و انتزاعی آفریده اند.این طرحها بیشتر جنبه آیینی داشته و ارضاءکننده فطرت پرستشگر انسان می باشد که در نقاشی های خود با یاری گرفتن از نیرویی غیبی سعی در غلبه بر طبیعت و دشمنان خود دارد، کشیدن تصاویری که در آنها حیواناتی را نشان می دهد که به وسیله انسانها شکار می شوند نشان از آن دارد که خود را برتر و قوی تر از دیگر مخلوقات نشان دهد. در طرح هایی که انسانهای اولیه از خود بجای گذاشته اند نشانی از جنبه تزیینی و زیباشناسانه نمی بینیم و این بعدها در مسیر هدف هنرمند قرار گرفت. انسان در وحله اول جنبه کاربردی قضیه را مد نظر قرار داد و طراحی را وسیله ای برای بیان افکار، اندیشه ها، آداب و مذاهب خود بکار برد، طراحی وسیله ای شد برای ارتباط بین انسان ها که در مسیر تکاملی خود، منجر به اختراع خط شد . طراحی زبانی است زنده که عواطف و روحیات درونی هنرمند را عیان می کند و به او این امکان را میدهد که به راحتی با دیگر انسانها ارتباط برقرار نماید

z3

انسان طرح هایش را بر در و دیوار غارها و بعد بر روی بیشتر د ست ساخته های خود اعم از سفال، ابزار و وسایل زندگی و نیز بر روی فرشها و زیراندازهایش حک کرد و به این طریق در دنیایی از طرح و نقش فرو رفت ، دنیایی پر از طرحها و رنگهای متفاوت. با شنیدن اسم طراحی سنتی  اولین موردی که به ذهن می رسد طرح های تزیینی با ترکیبی از ختایی ها و گلهای شاه عباسی همراه با اسلیمی و … می باشد. در این که موتیف ها ( واگیره یا تکرار)  جزء طرحهای سنتی هستند شکی نیست اما طرحهای سنتی فقط به چند عنصر و یا چند موتیف خاص محدود نمی شود و در اصل طراحی سنتی مشتمل است بر طرح ها و نگاره هایی که نشان دهندهٔ فرهنگ، آداب و رسوم و سنتهای رایج در جامعه مربوطه می باشند، که حال این مقوله نیز همانند بسیاری موارد دیگر از یک تمدن در گذر زمان و با تغییر و تحول در فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه، تغییر  می یابد و چهره ای نو که دربرگیرندهٔ سنت های قدیمی است به خود می گیرد.طراحی سنتی هم جنبه معنوی و کاربردی دارد و هم جنبه ظاهری و تزیینی. ازنظر معنوی شامل تمامی نمادها و نشانه هایی است که به شکلی مفهومی خاص را بیان می کنند و در اصل قسمتی از فرهنگ و سنت یک جامعه هستند و از نظر ظاهری حسن زیباشناسانه و ذوق سرشار هنرمند طراح را عیان می کند که با استفاده از هنر طراحی و ظرافت های موجود در آن، اثری بس زیبا و دلفریب بجای می گذارد.

z4

تعریف طراحی

طراحی وسیله بیان است ؛یعنی شخص طراح ,احساسات,اندیشه ها,ذهنیات یا واقعیات اطراف خود را بوسیله طراحی به دیگران میشناساند ,و از سوی دیگر میتوان از,طریق طراحی و ویژگیهای ان به هنر و اندیشه و احساسات شخص طراح پی برد .بدون تردید قدرت و توانایی در طراحی یک موهبت الهی است که بر اثر عش و علاقه و تلاش طرحهای ماندگار طراح از خود بجای میگذارد استاد هنر برای طراحان :
طبیعت(نقوش گیاهی وجانوری) و قوه تخیل(نقوش ذهنی)است که باعث ایده برلی طراحی میشود

z5

یک طراح باید اصول طراحی (درک تناسبات ,طراحی اشکال,ترکیب بندی و…) کاملا بشناسد و انجام دهد و لازمه اینکار مطالعه و تمرین است

اصول طراحی فرش بر پایه:
اشنایی با طرحهای فرش ایران و جهان
طراحی سنتی نقوش
رنگ شناسی
قالبهای طراحی
اشنایی با اسامی طرحهای فرش
و شناختن اساتید طراحی و اشنایی با سبک های انان است برای الهام گرفتن در کار
و خیلی موارد دیگر را اشنایی داشته باشد

تاریخچه طراحی
به چندین دوره تقسیم میشود
دوره هخامنشیان(پازیریک)
دوره ساسانیان(بهارستان)
دوره پس از اسلام(قالیهای قاینات)
دوره صفویه(شروع طراحی نقوش گردان)
دوره قاجاریه (رکود طراحی و بافت فرش)
قرن دوازدهم و سیزدهم هجری (پدیدار شدن نقوش ذهنی بافت عشایری و ایلاتی و فرشهای سنه و ساروق و فراهان)

z6

 

گوشه ای از فرش پازیریک که برگرفته از نقوش حیوانی و اسطوره ای طراحی و بافت شده

نقوش ایرانی را میتوان در دو قالب از هم مجزا کرد:
۱-طرحهای شکسته
که شامل خطوط,قایم , افقی,و مایل هستند و در بافت فرش برای فرشهای هندسی و ذهنی بافت در بین روستاییان و عشایر استفاده میشود و معمولا کاغذ نقشه استفاده نمیشود

z7

طرح شکسته فرش

۲_طرحهای گردان یا منحنی (شهری باف)

نقشهای گردان که طراحی و بافت انها بر خلاف طرحهای شکسته نیاز به مهارت فراوان در طراحی دارد که با تلفیق گلها و بوته ها و ساقه ها نقوش گردان را بوجود می اورد و نقوش بکار رفته در نقشه همگی بر روی ساقه ها و پیچشهای مدوری با فرم گردش حلزونی قرار میگیرد که خود طرح گردان به دو گروه تقسیم میشود :
طرحهای اسلیمی
طرحهای ختایی

طرحهای اسلیمی

سابقه نقوش اسلیمی به استفاده انها در گچبریها و ظروف فلزی و منقوش دوره ساسانی برمیگردد ,این نقوش پس از ظهور اسلام و گسترش ان در ایران به علت منع استفاده از نقوش انسانی مورد توجه قرار گرفت و در تمام هنرها بکار رفت و احتمالا نام اسلیمی به جهت اعتلا این نقوس پس از اسلام نام گرفت
بعضی ها نقش اسلیمی را فرم تجرید یافته ای از حرکت و چرخش جانور افسانه ای اژدها میدانند
اسلیمی ها انواع مختلف دارند که بنا به فرم انها نامگذاری شده اند مانند اسلیمی دهان اژدرب ,اسلینی ماری و..

z8

نمونه طرح اسلیمی

طرحهای ختایی

سابقه استفاده از این طرح به دوران صفویه برمیگردد و تقلیدی از گلها و گیاهان طبیعی هستند و تنوع زیادی دارند علت نام گرفتن ختایی این است که عده ای این طرح را منسوب به شهر ختن در چین میدانند و ختایی نامیدند و برخی به دلیل تقلید بی شباهت از طبیعت ان را ختایی می نامند
ساقه های ختایی در واقع همان گردشهای حلزوی است که گلها و برگهای مختلف در فواصل منظم روی ان قرار میگیرد و ساقه را پر میکند

گل و برگهای ختایی انواع مختلف دارد :
گل گرد
گل شاه عباسی
گل پروانه ای
برگ بادامی
غنچه
برگ گنگره ای
گل سه پر
گل چهار پر و پنج پر و شش پر
و….

z9

طرح ختایی

نقش دیگری که در فرش کاربرد بسیار دارد
نقش بته ای است ,بته فرمی است که منشا الهام ان میوه درخت کاج ,بادام,صنوبر,و…,است
و دارای فرمهای مختلفی بر اساس,ویژگیها و خصوصیات و فرم ,نامگذاری میشوند مانند
بته ساده ,بته دو قلو,سروی.بته جقه و… که بته جقه در نقشه قالی کاربرد فراوان دارد

z10

z11

z12

z13

طرحهای اسلیمی
قالب اصلی این طرح بر مبنای گردش های منظم و بغایت سنجیده ی بند های اسلیمی است . از آنجایی که اسلیمی خود دارای انواعی است اذا با توجه به نوع و شکل آن نیز می توان طرحهای اسلیمی را طبقه بندی نمود . معرئفترین طرح آن ، اسلیمی جهان اژدر است . در این نوع اسلیمی به دو شاخه تقسیم شده و حالتی شبیه به فکین اژد ها را به وجود می آورد . انواع مختلف طرحهای اسلیمی عبارتند ار : اسلیمی بندی ، اسلیمی افشان ، اسلسمی لچک و ترن

اسلیمی ها (دهن اژدری و فیلی)معملا برای جدا کردن فضاهای اصلی مثل لچک و ترنج و سر ترنج و یا طراحی قابها به کار میروند و یا به صورت ساقه اسلیمی در متن فرشمون کاربرد دارد

z14

اسلیمی نمودار تجریدی «درخت زندگی» و یا صورت عام درخت به ویژه درخت تاک است که با گردش‌ها و پیچش‌های پی در پی و هماهنگ شاخه‌های آراسته به برگها و نیم برگ‌ها و گره‌های آن از پایه‌ای که بند اسلیمی خوانده می‌شود، می‌روید و با نظمی خاص و شکلی چشم‌نواز که میان اجزاء آن وجود دارد، طرحی ویژه از درخت را ارائه می‌دهد. تمام منحنی‌های اسلیمی جهتی به درون و جهتی به بیرون دارند که جزء ذات اسلیمی است که این گرایش به بی‌نهایت دارد و نشانی از جاودانگی در اسلیمی به شمار می‌رود. اسلیمی طرحی است متشکل از قوس‌های دورانی زیبا که با چنگ‌ها، ماهیچه‌ها، سرچنگ‌ها، گره‌ها و انشعاب‌های مناسب کامل می‌شود و زیبایی و شکوه خاصی را دربر می‌گیرد.

برخی از پژوهشگران، ریشهٔ این طرح را برگرفته از نقش «درخت زندگی» که در هنر ایران سابقهٔ کهن دارد، می‌پندارند. اما در هر حال اسلیمی نامی جدید است برای طرحی کهن که با شیوه‌های گوناگون و تنوع بسیار از روزگار باستان تاکنون کاربردی گسترده در هنرهای تزیینی ایران بویژه نگارگری ایرانی دارد

باستان‌شناسان و پژوهشگران غربی به هنگام بررسی هنر اسلامی، چون با نقش اسلیمی نخستین بار در سرزمینهای غربی اسلامی چون فلسطین روبه‌رو شدند، این نقوش را عربی پنداشته، آن را «اربسک = عربانه» خواندند. در حالی که پس از مدتی دریافتند که این طرح‌ها هیچ گونه ارتباطی با عرب نداشته، و سرچشمه گرفته از هنر دیگر ملل و از همه بیشتر متأثر از هنر ساسانی، هلنی و بیزانس است اما به هر حال، اسلیمی نقوشی است که در دوره اسلامی به کمال رسیده‌است. طرحی که امروز به نام اسلیمی در هنر ایران شناخته می‌شود، طرحی تجریدی و انتزاعی (دور از طبیعت) و تکامل یافته از نقش مایه‌هایی است که در چند هزار سال کاربرد، دگرگونیهای بسیار به خود دیده، تا به صورت کنونی درآمده‌است.

طرح‌های اسلیمی انواع گوناگون دارد: «اسلیمی ساده»، «اسلیمی توپر»، «اسلیمی توخالی»٬ «دهن اژدری»، «خرطوم فیلی»٬ «ماری» و انواع دیگر.

 

 

 

z15

اسلیمی دهن اژدریکه نماد اژدها میباشد

طرح‌های اسلیمی انواع گوناگون دارد: «اسلیمی ساده»، «اسلیمی توپر»، «اسلیمی توخالی»٬ «دهن اژدری»، «خرطوم فیلی»٬ «ماری» و انواع دیگر.

z16

z17

z18

 

z19

z20

z21

z22

در طرح های اصیل فرش ۱۹گروه اصلی وجود دارند که باقی طرحهای موجود با اضافه کردن تزیینات سبکهای جدیدتری را بوجود اورده اند لازمه طراحی شناختن این ۱۹گروه اصلی فرش برای طراح است

بستر نقوش طراحی
همانطور که گفتیم بیشتر قالیهای ایرانی تا اوایل قرن نهم نقوش هندسی داشتند و از اوایل همین قرن نقوش منحنی وارد بافت شد,طرحهای اسلیمی و ختایی جزو عناصر سازنده طرحهاست و هر یک از این فرشها در قالب و فرم خاصی تعریف شده اند و برحسب موضوع و گاه محل بافت نامهای متفاوتی دارند اما اصول پایه همه طراحیها یکی واستاندارد است و بسته به نوع تزییناتی که روی ان انجام میدهیم اسامی متفاوت میگیرند

۱۹ گروه اصلی طراحی عبارتند از:

نقشه های آثار تاریخی و مساجد ،

نقوش شاه عباسی ،

طرح های پیچ در پیچ اسلامی (اسلیمی)،

طرح سراسری (تكراری)،

طرح های بازوبندی (كه ضمن تكرار
به قسمتی از طرح قبلی می چسبد)

، طرح های بته جقه ای،

طرح های اقتباسی (قفقازی ، افغانی ، گوبلن)،

طرح درختی حیوان دار

، طرح تركمن ،

طرح شكارگاه،

قاب قابی ،

گل فرنگ،

گلدانی ،

گل افشان

، ماهی درهم ،

محرابی ،

طرح های قلمدان (محرمات ، راه راهی ، ترمه ای)،

طرح های هندسی

، طرح های ایلیاتی

و طرح های تلفیقی.

گروه ۱- طرح های آثارباستانی و ابنیه اسلامی
كلیه ی طرح هایی كه ملهم از نقوش و اشكال تزیینی بناها ، عمارات و كاشیكاری های آنها می باشند در این گروه جای دارند.البته طراحان فرش در برخی از طرح های اصلی نقوش این بناها حسب سلیقه خود تغییراتی را وارد نموده اند اما ساختار و تشابه اصلی طرح فرش با طرح اصلی بنا كاملاً حفظ گردیده است . معروف ترین طرح های این گروه عبارتند از:
گنبد مسجد شیخ لطف الله ، سر در امامزاده محروق گنبد ، مسجد امام ، تخت جمشید، طاق بستان ، مسجد جامع اصفهان و…

z23

 

گروه ۲- طرح های شاه عباسی

اساس كلیه طرح های شاه عباسی بر مبنای كاربرد گل معروف شاه عباسی در این طرح است. این گلها تجرید یافته، ضمن شاخه و برگها و گاه اسلیمی ها و ختائی ها در متن و حاشیه فرش، نقشه اصلی را تشکیل می دهند در این طرح های گل های شاه عباسی به همراه بندهای ختایی و گاه تلفیق آنها با اسلیمی ها، انواع مختلفی از نقوش فرش را ارایه می دهند . انواع طرح های این گروه عبارتند از لچك ترنج شاه عباسی ، افشان شاه عباسی ، شاه عباسی درختی ، شاه عباسی شیخ صفی ، شاه عباسی جانوری و…

z24

گروه ۳- طرح های اسلیمی

قالب اصلی این طرح بر مبنای گردش منظم و به غایت سنجیده بندهای اسلیمی است. از آنجایی كه اسلیمی خود دارای انواعی است لذا با توجه به نوع و شكل آن نیز می توان طرح های اسلیمی را طبقه بندی نمود . معروف ترین طرح آن ، اسلیمی دهان اژدهاست. در این نوع اسلیمی انتهای هر بند اسلیمی به دو شاخه تقسیم شده و حالتی شبیه به فكین اژدها را به وجود می آورد . انواع مختلف طرح اسلیمی عبارتند از: اسلیمی بندی ، اسلیمی افشان ، اسلیمی لچك و ترنج و

طرح‌های اسلیمی انواع گوناگون دارد: «اسلیمی ساده»، «اسلیمی توپر»، «اسلیمی توخالی»٬ «دهن اژدری»، «خرطوم فیلی»٬ «ماری» و انواع دیگر.

z25

z26

گروه ۴- طرح های اقتباسی
گفته می شود اغلب طرح های این گروه شباهت زیادی به طرح های فرش مناطق مرزی ایران و كشورهای همسایه و حتی سایر كشورها دارد و به همین دلیل آنها را اقتباسی می نامند مانند طرح های معروف به قفقازی و گوبلنی .

 

 

 

 

z27

طرح فرش اقتباسی ناحیه قفقاز

گروه ۵- طرح های افشان
در این طرح كلیه بند ها و نگاره های فرش پیوستگی و ارتباط كاملی دارند، به نحوی كه به نظر می رسد نقاش از هنگام شروع طرح تا پایان آن قلم از كاغذ برنداشته و یك ارتباط مداوم بین قسمت های مختلف نقش به وجود آورده . به عبارت ساده تر همان گونه كه از نام نقوش این گروه پیداست ، تمامی گل و برگ ها و بندهای موجود در طرح ، در متن فرش پراكنده و افشان شده اند . طرح های افشان اصولاً به گونه ای طراحی می شوند كه هیچ یك از گل و برگ های قرینه نداشته و اصول قرینه نگاری در ان وجود ندارد . انواع مختلف طرح های افشان عبارتند از:افشان دسته گلی ، افشان حیوان دار، افشان ختایی و…

z28

طرح افشان

گروه ۶- طرح های واگیره ای (بندی)
منظور از استعمال واژه, بندی این است که یک قطعه کوچک از یک طرح در سرتاسر فرش چه از جهت طول و چه از سمت عرض تکرار گردد. چون این قطعات در مرحله تکرار به هم می پیوندند، آنرا بند بندی یا واگره می نامند. ن طرح های اصلی این گروه عبارتند از: بندی اسلیمی ، بندی خشتی، بندی ترنج دار ، بندی شیر و شكری ، بندی شاخه گوزنی ، بندی دسته گلی ، بندی میناخانی و…

z29

طرح واگیره یا بندی

گروه ۷- طرح های بته ای (بته جقه)

طرح بته ای تجرید یافته درخت سرو است. بته های سرکج فرش ایران که به بته جقه شهرت یافته است. در طرحهای بته ای به اندازه و اشکال مختلف به چشم می خورد. .
كلیه طرح های این گروه بر مبنای كاربرد بنه جقه است و در آن با استفاده از انواع و اقسام مختلف بته به تزیین متن و حاشیه فرش پرداخته می شود . معروفترین طرحهای بته ای عبارتند از بته جقه ، بته شاخ گوزن ، بته ترمه ، بته سرابندی ، بته خرقه ای، بته قلمکار اصفهان ، هشت گل، بته کردستانی یا هشت بته ، بته میر شکسته، بته لچک ترنج ، بته سنندج، بته افشاری و بته بازوبندی و بوته بادامی از بته میری ، بته خرقه ای ، بته قلمكار ، بته كردستانی و…

z30

طرح بته جقه

گروه ۸- طرح های درختی

در طرح های این گروه درخت و درختچه های كوچك و بزرگ به ویژه به صورت انفرادی تركیب اصلی را تشكیل داده اند و با اجزای دیگری تركیب شده اند. درختی: با وجودی که در طراحی فرش اساس کار را شاخه و برگ ها تشکیل می دهند ولی در طرح های درختی سعی شده است تا وجه تشابه زیاد با طبیعت حفظ گردد. طرح های معروف درختی این طور نام گذاری شده اند: درختی جانوری یا حیوان دار، درختی سبزی کار یا آب نما، درختی ترنج دار، درختی سروی و درختی گلدانی.

معروف ترین طرح های این گروه عبارتند از درختی سبزی كار و درختی حیوان دار .

z31

گروه ۹-
ترکمن یا بخارا :طرح فرش های ترکمن از لحاظ هندسی و شکستگی خطوط در ردیف طرح های ایلی و خاص مردم کوچ نشین است که بطور ذهنی و بدون نقشه بافته می شود. ترکمنی قاب یمونی، ترکمنی شانه ای، ترکمنی غزال گز(چشم آهو)، ترکمنی آخال، ترکمنی چهار قاب، ترکمنی خورجینی و ترکمنی قاشقی ،

z32

طرح ترکمن

گروه ۱۰-
طرح های شكارگاهی
بنیاد اصلی این گروه از طرح ها نمایش صحنه های شكار و شكارگاه است. به نحوی كه در قسمت های مختلف طرح یك سوار كار با وسیله ای همانند تیر و كمان یا نیزه مشغول شكار آهو و یا سایر جانوران است. های فرعی این طرح عبارتند از : شکارگاه درختی، شکارگاه ترنج دار، شکارگاه قابی، شکارگاه لچک ترنج و شکارگاه سراسری.

z33

گروه ۱۱- طرح های گل فرنگ

كلیه طرح های این گروه بر مبنای گل های طبیعی به ویژه گل رز با رنگ های بسیار روشن نظیر زرد ، آبی و سرخ می باشد. انواع طرح های گل فرنگ عبارتند از: گل فرنگ بیجار ، گل فرنگ دسته گلی ، گل فرنگ دسته گلی، گل فرنگ گل و بلبل ، لچك و ترنج گل فرنگ ، افشان گل فرنگ و…

z34

گروه ۱۲ – طرح های قابی ( خشتی)
متن فرش دراین طرح ها به قسمت ها یا قاب های مختلفی تقسیم گشته كه به طور منظم در كنار هم قرار دارند ودر داخل هر قاب با گل وبرگ های مختلفی تزیین شده است . معروفترین طرح های قابی عبارتند از: قابی بختیار وقاب قرآنی کرمان یا ستونی. قاب اسلیمی.

z35

طرح قاب قابی یا خشتی

 

گروه ۱۳- طرح های گلدا نی
ویژگی اصلی این طر ح وجود یك یا چند گلدان در اندازه های مختلف است كه تمام متن فرش را می پوشاند . اما اغلب طرح های گلدانی داری گلدانی بزرگ در یك طرف فـرش هستنـد كـه شاخه های گل هـای آن تـمام متن فـرش را می پوشاند گلدانی:
درطرح گلدانی اغلب شکل گلدان در اندازه های مختلف به چشم می خورد. گاه یک گلدان بزرگ پر از گل تمام فرش را می پوشاند. گاه چندگلدان کوچک به طور متقارن در اطراف متن و یا دنبال هم سرتاسر متن را فرا می گیرد. گروه های فرعی این طرح عبارتند از : گلدانی ختائی، گلدانی دوطرفه، گلدانی محرابی، گلدانی سراسری، گلدانی ظل السلطان(گل وبلبل)، گلدانی حاج خاتمی، گلدانی تکراری، گلدانی لچک ترنج و گلدانی یک طرفه. معروف تـریـن طرح های گلدانی عبارتند از : گلدانی هزار گل،گلدانی محرابی ،گلدانی ظل السلطان

z36

گروه ۱۴- طرح ماهی درهم
طرح ماهی در هم از قدیمی ترین و رایج ترین طرح های فرش ایران است .این طرح اغلب به صورت یك واگیره می باشد وبافنده همان واگیره را در طول وعر ض فرش تكرار می كند .در این طرح یا واگیره یك حوض به صورت لوزی باچهار برگ – ماهی در اطراف آن مشاهده می شود در واقع نماینگر محافظت از یک الهه مقدس است.طرح ماهی درهم در نقاط مختلف ایران به نام های مختلفی مشهور است .مهمترین انواع آن عبارتند از:ماهی هراتی ،ماهی فراهان ،ماهی زنبوری،ماهی كردستان و زیره ماهی .

z37

گروه ۱۵- طرح های محرابی
طرح اصلی در این گروه بر مبنای محراب است .همان مكانی كه در مساجد ،مكان نمازگذاردن امام جماعت است .دراین طرح هامعمولاً محراب را با تزییناتی از قبیل قندیل،
گلدان وحتی درختچه های كوچك می پوشانندو گاه دو طرف محراب را با ستون های بزرگی كه سقف محراب بر روی آن قرار دارد نشان می دهند . انواع طرح های این گروه عبارتند از : محرابی قندیلی ،محرابی گلدانی ومحرابی درختی .

z38

گروه ۱۶- طرح های محرمات
در این طرح كل متن فرش از جهت طولی به چند ردیف موازی تقسیم میگردد و درون این ردیف ها با نگاره هایی همچون بته جقه، انواع اسلیمی و یا ختایی و گل و برگ های دیگر تقسیم می گردد.به عبارت دیگر متن فرش به صورت راه راه می باشد .محرمات بته جقه ای معروف ترین طرح این گروه است.

z39

گروه ۱۷_هندسی:
دراین طرح از انواع اشکال هندسی استفاده می شود، معمولاً خطوط زاویه دارند و بطور دورانی و قوسی شکل حرکت نمی نمایند.گروه های فرسی مهم این طرح عبارتند از: هندسی بندی قابی، هندسی ترنجدار، هندسی محرمات، هندسی لچک ترنج (شاخه شکسته)، هندسی کف ساده، هندسی خطائی، هندسی ستاره(موزاییک)، هندسی خاتم شیرازی و هندسی جوشقانی.

z40

گروه ۱۸_ایلی

این طرح ها از قدیمی ترین و اصیل ترین طرح ها در فرش بافی ایران بوده است و مخلوق ذهن قالی بافان بومی است. طبیعت و محیط زندگی آنها به ساده ترین شکلی در طرح این فرش ها منعکس شده است. از نقشه های منظم و مدون پیروی نمی شود و دارای زیبایی دلپسندی است.طراحان فرش این طرح را از منطقه ای به منطقه دیگر منتقل کرده اند چنان که از غربی ترین نقطه ایران به شرقی ترین منطقه راه یافته است. گروه های فرعی این طرح ها اغلب منسوب به مناطقی است که طرح ابتدا در آنجا رواج پیدا کرده است و یا به نام اشخاصی است که دارای نفوذ محلی بوده اند و یا سفارش بافت آن را داده اند. نام های معروف و قدیمی این گروه عبارتند از هیبت لو (مربوط به فارس و آباده)، قشقایی بته، افشاری، خاتونی، اردبیل، مزلقان، خمسه، ساوه، تفرش، هریس، مهربان، گوراوان، زنجان و مشکین شهر، بختیاری، کردی، یلمه، گبه(خودرنگ)، سیستان، فردوس، سالارخانی، یعقوب خانی، سنگ چوبی، علی میرزائی، جان بیگی، جانمازی،جوین، موسی آباد، بلوچستان، ویس، قرجه، سنه و دسته گل.

z41

گروه ۱۹-تلفیقی

تلفیقی: علاوه بر طرح های نامبرده بالا که هریک برای خود دارای نام های مشخص و معین می باشند و تاریخچه قابل توجهی دارند به مرور زمان طرح های دیگری هم از ترکیب و تلفیق دو یا چند طرح بوجود آمده است. از گروه های فرعی این گونه طرح ها می توان طرح های شاخه پیچ ترنجدار، سلسله ای ترنج دار، تلفیقی لچک ترنج، گلدانی بند اسلیمی، تلفیقی قاب فابی، تلفیقی دورنما، تلفیقی ترنجی دسته گل، تلفیقی سبزی کار، تلفیقی ترنجدار، تلفیقی ترنجی کف ساده، تلفیقی لچک ترنج کف ساده، تلفیقی لچک ترنج سبزی کار کف ساده وتلفیقی بندی دسته گل را نام برد.

z42

یک طراح باید ابزارطراحی مناسب جهت طراحی انتخاب کند که عبارتند از:
انواع مداد
پاک کن
اینه
گراف یا زغال
انواع کاغذ(شطرنجی و کاهی یا پوستی)
چسب مایع
شاسی یا میز طراحی
میز نور
خط کش ,گونیا.پرگار
کاتر برای بریدن کاغذها
رنگ گواش
قلمو

مداد هایی که برای طراحی استفاده میشوند از نوع نرم تا سخت طبقه بندی میشوند
مدادهای سخت برای طراحی فرش چندان مناسب نیست ولی مدادهای نرم بدلیل اینکه گردش دست را برای کشیدن منحنی ازاد میگذارد,مناسب تر هستند و در ضمن اثر بر حای مانده از مدادهای نرم راحت تر از روی کاغذ پاک میشوندبرای شروع کار بهتر است از مدادHB یا H استفاده کرد

z43

پاک کن :هر نوع پاک کن که بدون سیاه کردن کاغذ ,اثر مداد را پاک کند مناسب طراحی است

ایینه:برای طراحی قالی ,اکثر طراحان اینه ای در ابعاد کوچک (به عنوان مثال ۸×۱۰سانتیمتر ) و با ضخامت ۲میلی متر در دسترس دارند تا بتوانند تصویر گلها و قابها یا قسمتهایی که قرینه میشوند را در اینه ببینند و به ایراد های ان پی ببرند (بعدها هنگام طراحی با کاربرد اینه بیشتر اشنا میشوید)

گراف یا زغال
برای شروع یادگیری طراحی و کشیدن گردشها و منحنی ها بهتر است روی کاغذهایی با ابعاد بزرگ و با گراف یا زغال کشیدن گردشها را تمرین کنید و دست خود را اماده سازید

انواع کاغذ
کاغذهایی که برای طراحی و تمرین میتوان استفاده کرد انواع مختلف دارد:
کاغذ شطرنجی
این کاغذ در رجشمارهای مختلف در بازار موجود است و با نام رج یا رگ نامیده میشود
برای طراحی قالیهای بزرگ کاغذهای نقشه را در کنار هم میچسبانیم تا ابعاد مورد نظر برای طراحی را بتوانیم روی کاغذ طراحی کنیم

اگر کاغذ نقشه رجشمار نداشت با گذاشتن یک خط کش روی خانه های شطرنجی به اندازه یک سیه بندی (فارسی۶/۵ و ترکی۷ سانت) شمارش میکنیم تا رجشمار کاغذ نقشه بدست اید

z44

کاغذ شطرنجی

رجشمار ۱۲۰ تا ۱۸۰ رگ برای فرشهای معمولی و رجشمار بالاتر از ۱۸۰ برای فرشهای مرغوب و ریز باف میباشد
البته رجشمار نقشه با نام رگ در همه جا مورد استفاده نیست و اگر بخواهیم بدانیم رگ رجشمار ان چند است تقسیم بر ۴میکنیم

۱۲۰رگ
۱۲۰÷۴=۳۰
۱۴۰÷۴=۳۵
۱۶۰÷۴=۴۰
۱۸۰÷۴=۴۵
۲۰۰÷۴=۵۰
رج

کاغذ پوستی :
نوعی کاغذ نیمه شفاف است که برای طراحی و نقشه کشی, بکار میرود ,استفاده از کاغذ پوستی در طراحی فرش ,برای تکمیل طرح و انتقال ان و استفادعداز پشت کاغذ برای ادامه طرحرمناسب است

چسب مایع
از چسب برای چسباندن لبه های کاغذ شطرنجی به یکدیگر و تهیه کاغذ با ابعاد مورد نطر میتوان استفاده کرد در قدیم از سریش برای چسباندن کاغذ استفاده میکردند

شاسی یا میز طراحی یا نقشه کشی که در واقع وایه کار طراحی بشمار میرود برای طراحی فرش در ابعاد بزرگ وجود میز ضروری است و میز باید سطح شیب دار داشته باشد

میز نور
برای انتقال طرحها از روی کاغذ پوستی بروی کاغذ شطرنجی کاربرد فراوانی دارد

z45

میز نور طراحی

زمانیکه طرح اولیه روی کاغذ پوستی اتود خرد و ایرادات کار گرفته شد با گذاشتن کاغذ پوستی و کاغذ نقشه روی ان با روشن شدن صفحه میز براحتی میتوان طرح را بروی کاغذ شطرنجی انتقال داد و نقشه بسیار تمیز طراحی میشود

خط کش ,گونیا,پرگار برای تقسیم بندی ها و رسم دوایر ضروری است

تیغ یا کاتر برای بریدن کاغذها

نخ پرک :
این نخ که کش نمی اید برای تهیه پرگار جهت ترسیم دوایر بزرگ ,بطور مثال برای مشخص کردن محدوده ترنجها بکار میرود

رنگ گواش:
در زمانهای قدیم رنگهای قالی را با استفاده رنگهای سنتی و گیاهی یا معدنی درست میکردند,امروزه برای رنگ کردن نقشه قالی از رنگهای شیمیایی گواش استفاده میکنند اما در برخی مناطق هنوز به شیوه قدیم رنگ میشود

قلمو
برای رنگ کردن خانه ها از قلمو شماره ۳،۵،۷،…و از قلموهای نوک بریده جهت نقطه چین کردن خانه ها

فیکساتور
بعد از اتمام طراحی و رنگ با استفاده از تثبیت کننده رنگ که روی طرح میپاسند مانع از ریختن رنگ از روی کاغذ به مرور زمان میشوند

z46

تا اینجا با اسامی فرش و ابزار طراحی اشنا شدید بعد از این مبحث نوبت به شناختن انواع نقشه جهت طراحی میباشدتمامی نقشه ها به چهار قسمت تقسیم میشوند

نقشه یک فرش با توجه به قرینه بودن بخشهای ان و اندازه ها نامگذاری میشوند
نقشه ربعی یا ۱/۴
نقشه قدی یا ۱/۲
نقش سراسری یا ۱/۱
نقشه واگیره یا تکراری

نقشه ربعی یا ۱/۴

درفرشهایی که نقشه ۱/۴ است یعنی ۴طرف فرش دقیقا قرینه هم بافته میشوند
برای محاسبه چله برای چله کشی
(تعداد خانه ها (۱۰تایی) × ۱۰ × ۲_۱)
یعنی اگر ۶خانه داریم و هر خانه از ۱۰مربع تشکیل شده ۶را ×۱۰میکنیم ×۲که میشود قرینه فرش_۱
(_۱)برای اینست که سر ترنج حالت تیزی خود را داشته باشد و طرح زیباتر شود
(۶×۱۰)×۲_۱=۱۱۹
یعنی ما ۱۱۹جفت چله باید بکشیم و باید این را هم درنظر بگیریم که حتما تعداد شیرازه را محاسبه کنیم معمولا در نقشه سنتی و.کدبندی تعداد شیرازه را باید خودمان اضافه کنیم

z47

نقشه فرش ۱/۴ لچک ترنج ۱- حاشیه و اجزای ان ۲- لچک ۳- ترنج

نقشه قدی یا ۱/۲
این اندازه اغلب برای قالیچه معمول است در این نوع طرف فقط دو طرف قدی فرش باهم قرینه هستند و معمولا برای طرحهای محرابی و گلدانی قرینه مورد استفاده است
طریقه محاسبه نقشه مانند نقشه ۱/۴محاسبه میشود
تعداد خانه ها(۱۰تایی)×۱۰ ×۲_۱

z48

نقشه فدی یا۱/۲

نقشه تمام یا سراسری یا ۱/۱
این گونه نقشه ها مخصوص قالیچه یا تابلویی مورد استفاده است و هر ۴طرف با یکدیگر تفاوت دارد و معمولا برای طرحهای شکارگاهی یا موضوعی مورد استفاده است
طریق محاسبه
تعداد خانه ها (۱۰تایی)×۱۰
کل خانه ها شمارش میشود

z49

نقشه قدی  یا سراسری یا تمام ۱/۱

واگیره
نقشه ای است که در ان یک طرح در تمام متن فرش تکرار میشود و به ان واگیره میگویند .ابعاد واگیره به طرح مورد نظر بستگی دارد
برای محاسبه تعداد چله کشی به تعداد خطوط تکراری واگیره از تعدا نقشه ۱عدد کم میشود
تعداد خانه ها (۱۰تایی)×تعداد واگیره _تعداد خطوط جداکننده واگیره

z50

تعداد خانه ها (۳)*۱۰-تعداد خطوط واگیره (۳) ۳*۱۰=۲۷ خانه

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش طراحی

کارهای جناب براتی

فصل اول ختایی :

اجزای ساختمان ختایی عبارت است از:

۱-برگ

۲-غنچه

۳-گل

۴-بند

برگ

در طبیعت انواع و اقسام برگ ها در اندازه های کوچک و بزرگ وجود دارد که در طراحی سنتی نیز به همان گونه است. از این رؤٰ، برای کسب مهارت و آمادگی در طراحی، ابتدا از برگ کوچک ساده شروع نماییم.

بحث گل پروانه ای و برگ کنگره ای را داریم

بحث گل پروانه ای که از اسمش پیداست دارای دو گلبرگ یکی بزرگ در بالا و کوچکتر در پایین میباشد.

این گل بواسطه استفاده در روی شاخه ختایی و داشتن به نوعی اتصال با شاخه بهتر است که حتما دارای یک مرکز باسد،یکی از دلایل ان اینکه چون تمام خطوط در یک جابهم میرسند جهت جلوگیری از ازدحام خطوط که خود دارای یک انرژی بصری میباشند و همچنین راحت نر نقطه شدن و در پایان هم دید بهتر در بافت باید دارای مرکز واحدی باشد

این کار به بهتر دیده شدن کار کمک کرده و از نظر بصری قدرت ببشتری را دارااست هر چند پاره ای از طرحها فاقد ان میباشد.

Untitled-10

Untitled-10

شما دو مربع بزرگتر در بالا و کوچکتر در پایین همراه با یک مرکز در نظر بگیرید

از وسط مرکز دایره خطی همانند شکل به سمت بالا کشیده میشود که شبیه برگ بادامی است و خط بعدی از بالا به پایین طوری که در وسط قسمت عمودی مرکز به دایره برخورد کند میکشیم

 

Untitled-12

Untitled-1

Untitled-2

 

 

گلبرگ پایین کوچکتر از بالایی است

بین هر دو گلبرگ شکافی است که

( چاک )نامیده میشود

 

Untitled-3

به تناسبات کشیده شده دقت کنید

برگ کنگره ای

 

معمولا برگهایی که  تا سه عدد دندانه  دارد گنگره ای و بیشتر از آن به نامهای دیگری گفته میشوند

Untitled-5

قسمت پایین را همیشه برای پایه برگ نگه داریدو همچنین در انتها قسمتی برای نوک برگ.هر چقدر برگتان بزرگتر باشد شعاع دایره را بیشتر فرض کنید.

 

Untitled-7

دقت کنید که تا جای ممکن فاصله قاچها باید اندازه هم باشند تا برگ خوش فرم تر شکل بگیرد

6666

همیشه فاصله بین دو کنگره برگ در داخل نزدیک تر از فاصلخ انها در بیرون آن میباشد

Untitled-7

به همین ترتیب برای بیشتر از این نیز میتوان به نوعی قاعده فوق را مد نظر داشت.البته به شرط اینکه داخل آن طرحی پیاده نشود.

Untitled-8

Untitled-9

فقط نحوه ترسیم و شیوه طراحی و سبک آن میتواند در این موارد تا حدود کمی تاثیر بگذارد.

7777

همان قوس فقط به صورت قرینه انعکاسی پیاده میشود.

Untitled-11

هر چقدر قسمت xدر ترسیم شبیه به هم باشد تناسب  برگ خوب به نظر میرسد.

طراحی برگ کوچک

 

مراحل اجرا

 

۱-اجرای خط بالایی برگ

 

۲-اجرای خط پایینی برگ

 

۳-اجرای کامل برگ

88

برای شروع برگ کوچک میتوان از یک دایره فرضی استفاده کرد برای بهبود در طراحی

n7

ابتدا دایره فرض برگ کشیده میشود

n8

n10

n12

 

 

 

n13

تذکر:برای این که برگ با کیفیت بهتر طراحی شود لازم است هر یک از این خطوط، از ابتدا تا انتها، با یک حرکت سریع قلم اجرا شود.

برای ایجاد هماهنگی میان دست و چشم به تمرین زیاد نیاز است و برای و شناخت حالت، حرکت و تناسب دقیق، ابتدا باید اجرای برگ از یک جهت حرکت تمرین شود.پس از کسب مهارت لازم، تمرین از جهات دیگر حرکت برگ نیز،ضروری است.

n14

n15

n16

جز دوم ختایی غنچه است

 

یکی دیگر از عناصر مورد استفاده در طراحی سنتی، که عامل تحول و تنوع نقوش میگردد، غنچه است. غنچه از دو قسمت تشکیل میشود: الف: ته غنچه    ب: گل برگ

غنچه ها به طور کل بر دو گونه منفصل و متصل کاربرد دارند که خود در نوع ترسیم به اشکال و اسمهای مختلف نامیده میشوند

الف-ته غنچه: ته غنچه، دارای انواع مختلف است، که طراح بر اساس ذوق و سلیقه ی خود می تواند از آن ها درجای مناسب استفاده کند.

طراحی ته غنچه

 

مراحل طراحی

 

۱-اجرای قوس تقارن (محور) از پایین به بالا

 

۲-اجرای یک مثلث متساوی الاضلاع بر قوس تقارن، به طوری که یک ضلع آن قوس تقارن را قطع کند و با

آن یک زاویه تقریبا ۹۰ درجه بسازد

 

۳-طراحی دندانه بالای قوس

 

۴-طراحی دندانه های پایین قوس

 

۵-تعیین کردن نقطه الف بر روی خط تقارن، زیر قاعده مثلث به اندازه ی نصف ارتفاع مثلث (مطابق شکل)

 

۶-طراحی دندانه ی وسط ته غنچه، به اندازه ی ارتفاع نقطه ی الف.

غنچه های متصل به ان دسته غنچه هایی گفته میشن که عملا به شاخه اصلی ختایی چسبیده و رنگ شاخه در انها جریان دارد که ممکن است روی خود شاخه هم در بعضی مناطق ترسیم شود اما معمولا از پشت گلها یا برگهای بزرگ بیرون آمده و جنبه پر کنندگی فضا رادارد که ممکن است کوچک یا بزرگ باشد.

غنچه های منفصل عملا رنگ شاخه قبل ان قطع شده و خود پایه دارای دورگیری به رنگ دیگری استو رنگ داخل پایه نیز معمولا متفاوت از رنگ شاخه میباشد.

 

1

راست غنچه متصل ؛ چپ غنچه منفصل

b2

پایه غنچه

b3

b4

شکل راشبیه قیف بستنی بگیرید اگر اجزا بیرون پایه ترسیم شوند مانند تکه های بستنی میشوند که هر گاه ممکن است بیفتند

b5

b6

b7

 

نمونه دیگه ته غنچه

b8

b9

b10

b11

b12

b13

b14

طراحی گل برگ

 

گل برگ شکل تخم مرغی دارد.

 

جهت قرار گرفتن گل برگ با محور تقارن کاس برگ مطابق است.

b15

توجه: نسبت حجم گل برگ و کاس برگ تقریبا به یک اندازه است که موجب ایجاد تناسب بین آن دومیگردد.

 

تکمیل ته غنچه: در مرحله نهایی برای نشان دادن تداوم رشد و زیبایی آن، لازم است یک برگ ساده ی کوچک که در حکم جوانه است به آن اضافه شود.

b16

c1

غنچه ها در حالت قرینه تقریبا در هر نوع ترسیم و شیوه ،مقبول و راحت میباشد

در قوس ها باید به مواردی که باعث تعادل بخشی به شکل میشود بسیار دقت کرد

به همین دلیل کسانی که در ترسیم برکها به مهارت لازم رسیده باسند کار راحت تری در پیش دارند

مهم نیست غنچه متصل باشد یا منفصل..اگر دقت کرده باشید وقتی رو ی یک پا می ایستیم به هر شیوه با بالا و پایین بردن دست و پاها سعی میکنیم این تعادل راحفظ کنین در ترسیم های روی قوس هم با چنین چالشی روبرو هستیم

c2

جهت فلشها به سوی یک نقطه

 

c3

c4

c5

c6

c6

c7

c7

c8

با عوض کردن نوع برگ میتوان تنوع به طرح غنچه بدهیم ??

c9

c10

c11

اما میتوان برای برگ انتهایی از یک برگ دیگر که معمولا کنگره ای است استفاده کرد.???

c12

 

 

 

PrintFriendly and PDFچاپ مطالب

Article source: http://naghshan.ir/am-tarahi/

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل نرم افزاری سرمه دوزی و روبان دوزی.Purl Embroidered.اورجینال مجموعه طرح های وکتور اسلیمی / اورجینال آموزش تصویری کار با چوب (منبت) مجموعه طرح های تذهیب/اورجینال
     

آموزش به شیوه ای نوین برای اولین بار با بهترین اساتید

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی

آموزش کامل تصویری کار بر روی چوب (منبت ) 
زبان اصلی (انگلیسی)
اورجینال

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی
بیش از ۱۵۰۰۰ طرح وکتور زیبا

     
20,000 تومان خرید آموزش  کامل نرم افزاری سرمه دوزی و روبان دوزی.Purl Embroidered.اورجینال 12,800 تومان خرید مجموعه طرح های وکتور اسلیمی / اورجینال 14,800 تومان خرید آموزش تصویری کار با چوب (منبت) 4,900 تومان خرید  مجموعه طرح های تذهیب/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
طرح های اسلیمی متحرک 1 (قابل استفاده در نرم افزارهای میکس ومونتاژ)-اورجینال طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال طرح های اسلیمی متحرک 1 اورجینال مجموعه طره های تذهیب/اورجینال
     

طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال- قابل استفاده در نرم افزارهای میکس ومونتاژ-

این مجموعه شامل 20 طرح اسلیمی متحرک و سنتی ایرانی میباشد

این مجموعه شامل 20 طرح اسلیمی متحرک وسنتی ایرانی و35 طرح متحرک گل وبوته می باشد

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی

بیش از ۱۵۰۰۰ طرح وکتور زیبا

     
8,500 تومان خرید طرح  های اسلیمی متحرک 1 (قابل استفاده در نرم افزارهای میکس ومونتاژ)-اورجینال 18,900 تومان خرید طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال 18,900 تومان خرید طرح های اسلیمی متحرک 1 اورجینال 5,000 تومان خرید مجموعه طره های تذهیب/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول    
     
گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی) مجموعه طره های تذهیب/اورجینال    
     

-مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی-بیش از 15 هزار فایل وکتور مختلف

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی

بیش از ۱۵۰۰۰ طرح وکتور زیبا

   
     
12,500 تومان خرید گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی) 4,000 تومان خرید مجموعه طره های تذهیب/اورجینال        
     
     

0 پاسخ به “آموزش طراحی سنتی | قالی وبسته خدمات”

  1. […] آموزش طراحی سنتی قالی وبسته خدمات دانلود نقوش اسلیمی […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code